Browsing articles tagged with " google mail"

Gmail เพิ่มเวลาสำหรับฟีเจอร์ Undo Send

Aug 22, 2010
iasava

สำหรับผู้ใช้ Gmail ตอนนี้ทาง Google ได้ปรับเพิ่มการหน่วงเวลาสำหรับฟีเจอร์ “Undo Send” เพื่อให้เราสามารถเพิ่มเวลาที่ใช้ในการหน่วงเวลาสำหรับการส่งอีเมล์จาก Gmail ในกรณีที่เราเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ เช่น ชื่อผู้รับผิด, ข้อความไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งตอนที่เปิดฟีเจอร์นี้เมื่อก่อนจะให้แค่ 5 วินาทีในการกดปุ่ม Undo Send
Continue reading »